StG 44 Rifle (1-1)

stg-44-rifle-1-1-kit168-com

Mô hình giấy StG 44 Rifle (1-1) thiết kế bởi Shikisha.

Tải về

Heckler & Koch MP5KA5 Submachine Gun (1-1)

heckler-koch-mp5ka5-submachine-gun-1-1

Mô hình giấy Heckler & Koch MP5KA5 Submachine Gun (1-1) thiết kế bởi Lukyanov.

Tải về

Pokemon Eevee (1-1)

pokemon-eevee-1-1-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Eevee (1-1) thiết kế bởi Sabi96.

Tải về

M4A1 Carbine (1-1)

m4a1-carbine-1-1

Mô hình giấy M4A1 Carbine (1-1) thiết kế bởi Alexei Zakhaev.

Tải về

Leica M9-P Edition Hermes (1-1)

leica-m9-p-edition-hermes-kit168-com

Mô hình giấy Leica M9-P Edition Hermes thiết kế bởi Paper Replika.

Tải về

Chim The Wren

chim-the-wren-kit168-com

Mô hình giấy Chim The Wren thiết kế bởi Johan Scherft.

Tải về

Chim Lesser Spotted Woodpecker

chim-lesser-spotted-woodpecker-kit168-com

Mô hình giấy Chim Lesser Spotted Woodpecker thiết kế bởi Malcolm.

Tải về

Súng bắn tỉa Cheytac M200 (1-1)

sung-ban-tia-cheytac-m200-kit168-com

Mô hình giấy Súng bắn tỉa Cheytac M200 thiết kế bởi DarkAntz.

Tải về

M8 Avenger – Mass Effect (1-1)

m8-avenger-mass-effect-kit168-com

Mô hình giấy M8 Avenger - Mass Effect thiết kế bởi Julius Perdana.

Tải về

Súng trường M-14 (1-1)

sung-truong-m-14-kit168-com

Mô hình giấy Súng trường M-14 (1-1) thiết kế bởi DarkAntz MKII.

Tải về