12 con giáp

12-con-giap-kit168-com

Mô hình giấy 12 con giáp thiết kế bởi modelgradas.

Tải về

Bendable Ender Dragon – Minecraft

bendable-ender-dragon-minecraft-kit168-com

Mô hình giấy Bendable Ender Dragon - Minecraft thiết kế bởi Rooterbuster W.

Tải về

Pokemon Drampa

pokemon-drampa-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Drampa thiết kế bởi Rev Master & Darkcrash.

Tải về

Panzer Dragon

panzer-dragon-kit168-com

Mô hình giấy Panzer Dragon thiết kế bởi Chima.

Tải về

Dragon City

dragon-city-kit168-com

Mô hình giấy Dragon City thiết kế bởi Social Point.

Tải về

Arokh – Drakan

arokh-drakan -kit168.com

Mô hình giấy Arokh - Drakan thiết kế bởi Metalfist.

Tải về

Kỳ giông Mexico (Khủng long 6 sừng)

ky-giong-mexico-khung-long-6-sung -kit168.com

Mô hình giấy Kỳ giông Mexico (Khủng long 6 sừng) thiết kế bởi Canon.

Tải về

Pokemon Mega Charizard Y ver 2

pokemon-mega-charizard-ver-2 -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Mega Charizard Y ver 2 thiết kế bởi LuIS của PaperPokes.

Tải về

Pendragon Excalibur Helmet – Warframe

pendragon-excalibur-helmet-warframe

Mô hình giấy Pendragon Excalibur Helmet - Warframe thiết kế bởi Sinner.

Tải về

Pokemon Mega Charizard X

pokemon-mega-charizard-x -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Mega Charizard X thiết kế bởi Brandon của PaperPokes.

Tải về