StG 44 Rifle (1-1)

stg-44-rifle-1-1-kit168-com

Mô hình giấy StG 44 Rifle (1-1) thiết kế bởi Shikisha.

Tải về

Heckler & Koch MP5KA5 Submachine Gun (1-1)

heckler-koch-mp5ka5-submachine-gun-1-1

Mô hình giấy Heckler & Koch MP5KA5 Submachine Gun (1-1) thiết kế bởi Lukyanov.

Tải về

SVD Dragunov Sniper Rifle (1-1)

svd-dragunov-sniper-rifle-1-1

Mô hình giấy SVD Dragunov Sniper Rifle (1-1) thiết kế bởi Sauron.

Tải về

MK18 Assault Rifle (1-1)

mk18-assault-rifle-1-1-kit168-com

Mô hình giấy MK18 Assault Rifle (1-1) thiết kế bởi Julius Perdana.

Tải về

Roronoa Zoros Three Swords (1-1) – One Piece

roronoa-zoro-three-swords-1-1-one-piece

Mô hình giấy Roronoa Zoros Three Swords (1-1) - One Piece thiết kế bởi Hellsword.

Tải về

Súng bắn tỉa Cheytac M200 (1-1)

sung-ban-tia-cheytac-m200-kit168-com

Mô hình giấy Súng bắn tỉa Cheytac M200 thiết kế bởi DarkAntz.

Tải về

Foxs Blaster (1-1) – Super Smash Bros

foxs-blaster-1-1-super-smash-bros

Mô hình giấy Foxs Blaster (1-1) - Super Smash Bros thiết kế bởi SmakkoHooves.

Tải về

M8 Avenger – Mass Effect (1-1)

m8-avenger-mass-effect-kit168-com

Mô hình giấy M8 Avenger - Mass Effect thiết kế bởi Julius Perdana.

Tải về

Súng trường bắn tỉa M40A3

sung-truong-ban-tia-m40a3-kit168-com

Mô hình giấy Súng trường bắn tỉa M40A3 thiết kế bởi Julius Perdana.

Tải về

Súng trường M-14 (1-1)

sung-truong-m-14-kit168-com

Mô hình giấy Súng trường M-14 (1-1) thiết kế bởi DarkAntz MKII.

Tải về