Sushi Omelette

sushi-omelette-kit168.com

Mô hình giấy Sushi Omelette thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Mũ Samurai Armor Laced with Red Threads

mu-samurai-armor-laced-with-red-threads-kit168.com

Mô hình giấy Mũ Samurai Armor Laced with Red Threads thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Trò chơi bóng đá 2019

tro-choi-bong-da-2019-kit168.com

Mô hình giấy Trò chơi bóng đá 2019 thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Fat Banker

fat-banker-kit168.com

Mô hình giấy Fat Banker thiết kế bởi Tougui.

Xem chi tiết

Apple iMac

apple-imac-kit168.com

Mô hình giấy Apple iMac.

Xem chi tiết

Mặt nạ Anonymous

mat-na-anonymous-kit168.com

Mô hình giấy Mặt nạ Anonymous.

Xem chi tiết

Băng game Nes Rom

bang-game-nes-rom-kit168.com

Mô hình giấy Băng game Nes Rom thiết kế bởi hamapaper.

Xem chi tiết

Máy game Nes

may-game-nes-kit168.com

Mô hình giấy Máy game Nes thiết kế bởi hamapaper.

Xem chi tiết

Tango no sekku – Kabuto-Kazari

tango-no-sekku-kabuto-kazari-kit168.com

Mô hình giấy Tango no sekku - Kabuto-Kazari thiết kế bởi Yamaha-motor.

Xem chi tiết

Autumn Festival – Mikoshi

autumn-festival-mikoshi-kit168.com

Mô hình giấy Autumn Festival - Mikoshi thiết kế bởi Yamaha-motor.

Xem chi tiết