Masu Cup (Measuring Cup)

masu-cup-measuring-cup-kit168-com

Mô hình giấy Masu Cup (Measuring Cup) thiết kế bởi Canon.

Tải về

Camera Type EOS650

camera-type-eos650-kit168-com

Mô hình giấy Camera Type EOS650 thiết kế bởi Canon.

Tải về

The Armor of God

the-armor-of-god-kit168-com

Mô hình giấy The Armor of God thiết kế bởi mylittlehouse.

Tải về

Baby Shower

baby-shower-kit168-com

Mô hình giấy Baby Shower thiết kế bởi Canon.

Tải về

MK18 Assault Rifle (1-1)

mk18-assault-rifle-1-1-kit168-com

Mô hình giấy MK18 Assault Rifle (1-1) thiết kế bởi Julius Perdana.

Tải về

Senet – Ancient Egypt Game

senet-ancient-egypt-game-kit168-com

Mô hình giấy Senet - Ancient Egypt Game thiết kế bởi Julius Perdana.

Tải về

Nanoneko by Toxic

nanoneko-by-toxic-kit168-com

Mô hình giấy Nanoneko by Toxic thiết kế bởi Toxic.

Tải về

Lifeguard Cute

lifeguard-cute-kit168-com

Mô hình giấy Lifeguard Cute thiết kế bởi paperboxworld.

Tải về

Robo Tank

robotank-kit168-com

Mô hình giấy Robo Tank thiết kế bởi kizuna-avenue.

Tải về

Ambulance Cute

ambulance-cute-kit168-com

Mô hình giấy Ambulance Cute thiết kế bởi paperboxworld.

Tải về