Thanos – Avengers

thanos-avengers-kit168.com

Mô hình giấy Thanos - Avengers thiết kế bởi W.R.Papercrafts.

Mã số: 26137Xem chi tiết

Iron Man Mark VII

iron-man-mark-vii-kit168.com

Mô hình giấy Iron Man Mark VII thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 26027Xem chi tiết

Iron Spider – Avengers

iron-spider-avengers

Mô hình giấy Iron Spider - Avengers thiết kế bởi PaperTTore.

Mã số: 25966Xem chi tiết

Chibi Iron Man

chibi-iron-man-kit168.com

Mô hình giấy Chibi Iron Man thiết kế bởi poppaper1.

Mã số: 25513Xem chi tiết

Iron Man Mark 38 Igor Armor

iron-man-mark-38-igor-armor-kit168.com

Mô hình giấy Iron Man Mark 38 Igor Armor thiết kế bởi RGatt.

Mã số: 25456Xem chi tiết

Iron Man Mk39 Gemini

iron-man-mk39-gemini-kit168.com

Mô hình giấy Iron Man Mk39 Gemini thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 25297Xem chi tiết

Hulkbuster ver 2 – Avengers 2

hulkbuster-ver-2-avengers-2

Mô hình giấy Hulkbuster ver 2 - Avengers 2.

Mã số: 25268Xem chi tiết

Captain America The Winter Soldier

captain-america-the-winter-soldier-kit168.com

Mô hình giấy Captain America The Winter Soldier thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 25150Xem chi tiết

Spiderman – Homecoming

spiderman-homecoming-kit168.com

Mô hình giấy Spiderman - Homecoming thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 25139Xem chi tiết

Iron Patriot – Iron Man

iron-patriot-iron-man-kit168.com

Mô hình giấy Iron Patriot - Iron Man thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 25093Xem chi tiết