RX-93-V2 Hi-v Gundam Bust ver 2

rx-93-v2-hi-v-gundam-bust-ver-2-kit168.com

Mô hình giấy RX-93-V2 Hi-v Gundam Bust ver 2.

Mã số: 26635Xem chi tiết

SD GAT-X105B-FP Build Strike Gundam

sd-gat-x105b-fp-build-strike-gundam-kit168.com

Mô hình giấy SD GAT-X105B-FP Build Strike Gundam.

Mã số: 26567Xem chi tiết

SD RX-0 Unicorn Gundam

sd-rx-0-unicorn-gundam-ver-2-kit168.com

Mô hình giấy SD RX-0 Unicorn Gundam.

Mã số: 26562Xem chi tiết

RX-78 GP02A Gundam Physallis

rx-78-gp02a-gundam-physaliis-kit168.com

Mô hình giấy RX-78 GP02A Gundam Physallis.

Mã số: 26486Xem chi tiết

SD Gundam Barbatos

SD-Gundam-Barbatos-kit168.com

Mô hình giấy SD Gundam Barbatos.

Mã số: 26439Xem chi tiết

EXIA Gundam

exia-gundam-kit168.com

Mô hình giấy EXIA Gundam thiết kế bởi tos-craft.

Mã số: 26313Xem chi tiết

SD RX-93 v Gundam ver Zan

sd-rx-93-v-gundam-ver-zan-kit168.com

Mô hình giấy SD RX-93 v Gundam ver Zan thiết kế bởi Zan Craft.

Mã số: 26297Xem chi tiết

SD RX-93 v Gundam Evolve

sd-rx-93-v-gundam-evolve-kit168.com

Mô hình giấy SD RX-93 v Gundam Evolve.

Mã số: 26286Xem chi tiết

SD MSZ-006 Zeta

sd-msz-006-zeta-kit168.com

Mô hình giấy SD MSZ-006 Zeta.

Mã số: 26273Xem chi tiết

Kshatriya

kshatriya-gundam-kit168.com

Mô hình giấy Kshatriya thiết kế bởi tos-craft.

Mã số: 26262Xem chi tiết