Tree House

tree-house-kit168-com

Mô hình giấy Tree House thiết kế bởi Julius Perdana.

Tải về

Hotel Mamenka – Czech (1-120)

hotel-mamenka-czech-1-120 -kit168.com

Mô hình giấy Hotel Mamenka - Czech (1-120) thiết kế bởi ABC.

Tải về

Shirakawa-go

shirakawa-go -kit168.com

Mô hình giấy Shirakawa-go thiết kế bởi Sakamoto Sanda.

Tải về

Traditional Japanese Farm

traditional-japanese-farm -kit168.com

Mô hình giấy Traditional Japanese Farm thiết kế bởi Sakamoto Sanda.

Tải về

Căn phòng Nhật Bản

can-phong-nhat-ban -kit168.com

Mô hình giấy Căn phòng Nhật Bản thiết kế bởi Epson.

Tải về

The Wind Waker – The Legend of Zelda

the-wind-waker-the-legend-of-zelda -kit168.com

Mô hình giấy The Wind Waker - The Legend of Zelda thiết kế bởi Squeezycheesecake.

Tải về

German House

german-house -kit168.com

Mô hình giấy German House thiết kế bởi Editorial Roma.

Tải về

Christmas House Cubee

christmas-house-cubee -kit168.com

Mô hình giấy Christmas House Cubee thiết kế bởi CyberDrone.

Tải về

Food Tent – Natsu Matsuri (Japanese Summer Festival)

food-tent-natsu-matsuri-japanese-summer-festival -kit168.com

Mô hình giấy Food Tent - Natsu Matsuri (Japanese Summer Festival) thiết kế bởi Kirin.

Tải về

Sushi Bar & Restaurant

sushi-bar-restaurant -kit168.com

Mô hình giấy Sushi Bar & Restaurant thiết kế bởi Paperm Japan.

Tải về