Howl’s Moving Castle ver 2

howls-moving-castle-ver-2-kit168-com

Mô hình giấy Howl's Moving Castle ver 2 thiết kế bởi Kamiuchu corporation.

Tải về

Rheinallee Christmas Market

rheinallee-christmas-market-kit168-com

Mô hình giấy Rheinallee Christmas Market thiết kế bởi Kallboys.

Tải về

Thiệp nhà Noel

thiep-nha-noel-kit168-com

Mô hình giấy Thiệp nhà Noel thiết kế bởi Canon.

Tải về

Christmas Village ver 2

christmas-village-ver-2-kit168-com

Mô hình giấy Christmas Village ver 2 thiết kế bởi Christmas Village Displays.

Tải về

Tree House

tree-house-kit168-com

Mô hình giấy Tree House thiết kế bởi Julius Perdana.

Tải về

Tvrz (South Bohemia) – Czech

tvrz-south-bohemia-czech -kit168.com

Mô hình giấy Tvrz (South Bohemia) - Czech thiết kế bởi ABC.

Tải về

Nhà Nhật Bản (1-72)

nha-nhat-ban-1-72 -kit168.com

Mô hình giấy Nhà Nhật Bản (1-72) thiết kế bởi Britrex.

Tải về

Shirakawa-go

shirakawa-go -kit168.com

Mô hình giấy Shirakawa-go thiết kế bởi Sakamoto Sanda.

Tải về

Traditional Japanese Farm

traditional-japanese-farm -kit168.com

Mô hình giấy Traditional Japanese Farm thiết kế bởi Sakamoto Sanda.

Tải về

Căn phòng Nhật Bản

can-phong-nhat-ban -kit168.com

Mô hình giấy Căn phòng Nhật Bản thiết kế bởi Epson.

Tải về