StG 44 Rifle (1-1)

stg-44-rifle-1-1-kit168-com

Mô hình giấy StG 44 Rifle (1-1) thiết kế bởi Shikisha.

Tải về

Heckler & Koch MP5KA5 Submachine Gun (1-1)

heckler-koch-mp5ka5-submachine-gun-1-1

Mô hình giấy Heckler & Koch MP5KA5 Submachine Gun (1-1) thiết kế bởi Lukyanov.

Tải về

SVD Dragunov Sniper Rifle (1-1)

svd-dragunov-sniper-rifle-1-1

Mô hình giấy SVD Dragunov Sniper Rifle (1-1) thiết kế bởi Sauron.

Tải về

P-51D Mustang

p-51d-mustang-kit168-com

Mô hình giấy P-51D Mustang thiết kế bởi Julius Perdana.

Tải về

MK18 Assault Rifle (1-1)

mk18-assault-rifle-1-1-kit168-com

Mô hình giấy MK18 Assault Rifle (1-1) thiết kế bởi Julius Perdana.

Tải về

German U-Boat type VII C

german-u-boat-type-vii-c-kit168-com

Mô hình giấy German U-Boat type VII C thiết kế bởi udonfactory.

Tải về

Máy bay Mikoyan-Gurevich MiG-3

may-bay-mikoyan-gurevich-mig-3-kit168-com

Mô hình giấy Máy bay Mikoyan-Gurevich MiG-3 thiết kế bởi Enigma45.

Tải về

Curtiss-Wright XP-55 Ascender (CW-24)

curtiss-wright-xp-55-ascender-cw-24-kit168-com

Mô hình giấy Curtiss-Wright XP-55 Ascender (CW-24) thiết kế bởi Chris Jordaan.

Tải về

Lavotschkin LA-11

lavotschkin-la-11-kit168-com

Mô hình giấy Lavotschkin LA-11.

Tải về

USS Nautilus (SSN-571)

uss-nautilus-ssn-571-kit168-com

Mô hình giấy USS Nautilus (SSN-571).

Tải về