Shinkansen Series E5 (Hayabusa)

shinkansen-series-e5-hayabusa -kit168.com

Mô hình giấy Shinkansen Series E5 (Hayabusa) thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

GG1-type Electric Locomotive

gg1-type-electric-locomotive -kit168.com

Mô hình giấy GG1-type Electric Locomotive thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Toy Train

toy-train -kit168.com

Mô hình giấy Toy Train thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Christmas Train

christmas-train -kit168.com

Mô hình giấy Christmas Train thiết kế bởi Paper-Replika.

Xem chi tiết

The Ghost Train

the-ghost-train -kit168.com

Mô hình giấy The Ghost Train thiết kế bởi Ravens Blight.

Xem chi tiết