The Ghost Ship

the-ghost-ship -kit168.com

Mô hình giấy The Ghost Ship thiết kế bởi Ravens Blight.

Mã số: 6229Xem chi tiết

The Dark Promise

the-dark-promise -kit168.com

Mô hình giấy The Dark Promise thiết kế bởi Ravens Blight.

Mã số: 6152Xem chi tiết

Going Merry Ship – One Piece

going-merry-ship-one-piece -kit168.com

Mô hình giấy Going Merry Ship - One Piece thiết kế bởi Paper-Replika.

Mã số: 6124Xem chi tiết

Graf Zeppelin – Flugzeugtrager A

graf-zeppelin-flugzeugtrager-a -kit168.com

Mô hình giấy Graf Zeppelin - Flugzeugtrager A thiết kế bởi RocketmanTan.

Mã số: 6075Xem chi tiết

The Katariah

the-katariah -kit168.com

Mô hình giấy The Katariah thiết kế bởi RocketmanTan.

Mã số: 5892Xem chi tiết

Sailship – Nippon Maru

sailship-nippon-maru -kit168.com

Mô hình giấy Sailship - Nippon Maru thiết kế bởi Canon.

Mã số: 5854Xem chi tiết

Sailship – Sagres 2

sailship-sagres-2 -kit168.com

Mô hình giấy Sailship - Sagres 2 thiết kế bởi Canon.

Mã số: 5853Xem chi tiết