Cute Daitoku-san the Lion

cute-daitoku-san-the-lion -kit168.com

Mô hình giấy Cute Daitoku-san the Lion thiết kế bởi Pepakura Industries.

Mã số: 13306Xem chi tiết

Lion Grabbing A Ball

lion-grabbing-a-ball -kit168.com

Mô hình giấy Lion Grabbing A Ball thiết kế bởi Kamiyama.

Mã số: 13185Xem chi tiết

Lion Head Wall Hanging

lion-head-wall-hanging -kit168.com

Mô hình giấy Lion Head Wall Hanging thiết kế bởi Vova Baranyuk.

Mã số: 13062Xem chi tiết

Kid Simba – The Lion King

kid-simba-the-lion-king -kit168.com

Mô hình giấy Kid Simba - The Lion King thiết kế bởi PapercraftLED.

Mã số: 10350Xem chi tiết

Mufasa – The Lion King

mufasa-the-lion-king -kit168.com

Mô hình giấy Mufasa - The Lion King thiết kế bởi Luis Paraqueimo.

Mã số: 9476Xem chi tiết

Pokemon Luxio

pokemon-luxio -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Luxio thiết kế bởi PODragon của PaperPokes.

Mã số: 7020Xem chi tiết

WoWo go Roar! (Roar)

wowo-go-roar-roar -kit168.com

Mô hình giấy WoWo go Roar! (Roar) thiết kế bởi PaperBlock.

Mã số: 6822Xem chi tiết