Leica M9-P Edition Hermes (1-1)

leica-m9-p-edition-hermes-kit168-com

Mô hình giấy Leica M9-P Edition Hermes thiết kế bởi Paper Replika.

Mã số: 20374Xem chi tiết

Chim The Wren

chim-the-wren-kit168-com

Mô hình giấy Chim The Wren thiết kế bởi Johan Scherft.

Mã số: 20189Xem chi tiết

Chim Lesser Spotted Woodpecker

chim-lesser-spotted-woodpecker-kit168-com

Mô hình giấy Chim Lesser Spotted Woodpecker thiết kế bởi Malcolm.

Mã số: 19738Xem chi tiết

Súng bắn tỉa Cheytac M200 (1-1)

sung-ban-tia-cheytac-m200-kit168-com

Mô hình giấy Súng bắn tỉa Cheytac M200 thiết kế bởi DarkAntz.

Mã số: 19695Xem chi tiết

M8 Avenger – Mass Effect (1-1)

m8-avenger-mass-effect-kit168-com

Mô hình giấy M8 Avenger - Mass Effect thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 19569Xem chi tiết

Súng trường M-14 (1-1)

sung-truong-m-14-kit168-com

Mô hình giấy Súng trường M-14 (1-1) thiết kế bởi DarkAntz MKII.

Mã số: 19491Xem chi tiết

Dragunov Sniper Rifle (1-1)

dragunov-sniper-rifle-1-1-kit168-com

Mô hình giấy Dragunov Sniper Rifle (1-1) thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 19462Xem chi tiết

That Gun (1-1) – Fallout New Vegas

that-gun-1-1-fallout-new-vegas

Mô hình giấy That Gun (1-1) - Fallout New Vegas thiết kế bởi Vitold Vessone.

Mã số: 19422Xem chi tiết

Súng tiểu liên Kriss Super V (1-1)

sung-tieu-lien-kriss-super-v-kit168-com

Mô hình giấy Súng tiểu liên Kriss Super V (1-1) thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 19386Xem chi tiết

Alien Rifle – District 9

alien-rifle-distric-9-kit168-com

Mô hình giấy Alien Rifle - District 9 thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 19322Xem chi tiết