Sandrock Gundam SD

sandrock-gundam-sd-kit168-com

Mô hình giấy Sandrock Gundam SD thiết kế bởi StormL.

Xem chi tiết

Thor (Terran) – StarCraft 2

thor-terran-starcraft-2-kit168-com

Mô hình giấy Thor (Terran) - StarCraft 2 thiết kế bởi poppaper1.

Xem chi tiết

Robo Tank

robotank-kit168-com

Mô hình giấy Robo Tank thiết kế bởi kizuna-avenue.

Xem chi tiết

SD MSM-07 ZGok

sd-msm-07-zgok-kit168-com

Mô hình giấy SD MSM-07 ZGok thiết kế bởi Turbolabo.

Xem chi tiết

SD RX-78-2 Gundam

sd-rx-78-2-gundam-kit168-com

Mô hình giấy SD RX-78-2 Gundam thiết kế bởi Turbolabo.

Xem chi tiết

Digimon Machinedramon

digimon-machinedramon-1-kit168-com

Mô hình giấy Digimon Machinedramon thiết kế bởi PapercraftKing.

Xem chi tiết

Franky timeskip – One Piece

franky-timeskip-one-piece

Mô hình giấy Franky timeskip - One Piece thiết kế bởi João Vieira.

Xem chi tiết

Robocop – Minecraft

robocop-minecraft-kit168-com

Mô hình giấy Robocop - Minecraft thiết kế bởi paperdiorama.

Xem chi tiết

Optimus Prime – Transformers ver 2

optimus-prime-transformers-ver-2-kit168-com

Mô hình giấy Optimus Prime - Transformers ver 2 thiết kế bởi Paperlaul.

Xem chi tiết

Robot Santa

robot-santa-kit168-com

Mô hình giấy Robot Santa thiết kế bởi Shaire Productions.

Xem chi tiết