Kitchen

kitchen -kit168.com

Mô hình giấy Kitchen thiết kế bởi Paperm.

Mã số: 6412Xem chi tiết

The Ghost House

the-ghost-house -kit168

Mô hình giấy The Ghost House thiết kế bởi Ravens Blight.

Mã số: 6406Xem chi tiết

Halloween House

halloween-house -kit168.com

Mô hình giấy Halloween House thiết kế bởi Canon.

Mã số: 6257Xem chi tiết

Liberty Square (Nhà ma)

liberty-square-nha-ma -kit168.com

Mô hình giấy Liberty Square (Nhà ma) thiết kế bởi Ray Keim.

Mã số: 6098Xem chi tiết

New Orleans Square (Nhà ma)

new-orleans-square-nha-ma -kit168.com

Mô hình giấy New Orleans Square (Nhà ma) thiết kế bởi Ray Keim.

Mã số: 6095Xem chi tiết

Phantom Manor (Nhà ma)

phantom-manor-nha-ma -kit168.com

Mô hình giấy Phantom Manor (Nhà ma) thiết kế bởi Ray Keim.

Mã số: 6092Xem chi tiết

Christmas Village

christmas-village -kit168.com

Mô hình giấy Christmas Village thiết kế bởi Rob Ives của Brother Computers.

Mã số: 5817Xem chi tiết

Shirakawa-go & Kuoni Left & Shuri Castle

shirakawa-go-kuoni-left-shuri-castle -kit168.com

Mô hình giấy Shirakawa-go & Kuoni Left & Shuri Castle được thiết kế bởi Gakken Education.

Mã số: 5694Xem chi tiết