Sushi Bar & Restaurant

sushi-bar-restaurant -kit168.com

Mô hình giấy Sushi Bar & Restaurant thiết kế bởi Paperm Japan.

Mã số: 13273Xem chi tiết

Old Yellow House

old-yellow-house -kit168.com

Mô hình giấy Old Yellow House thiết kế bởi Papermau.

Mã số: 13227Xem chi tiết

Elevated Jungle Hut

elevated-jungle-hut -kit168.com

Mô hình giấy Elevated Jungle Hut thiết kế bởi Papermau.

Mã số: 13177Xem chi tiết

The Western General Store

the-western-general-store -kit168.com

Mô hình giấy The Western General Store thiết kế bởi Chris Longvallon.

Mã số: 13148Xem chi tiết

Pokemon Center

pokemon-center -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Center thiết kế bởi João Vieira.

Mã số: 13035Xem chi tiết

Sugarcube Corner – My Little Pony

sugarcube-corner-my-little-pony -kit168.com

Mô hình giấy Sugarcube Corner - My Little Pony thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 12395Xem chi tiết

Howl’s Moving Castle

howls-moving-castle -kit168.com

Mô hình giấy Howl's Moving Castle.

Mã số: 12336Xem chi tiết

Mushroom House – Maple Story

mushmom-house-maple-story -kit168.com

Mô hình giấy Mushroom House - Maple Story thiết kế bởi PaperBuff.

Mã số: 11727Xem chi tiết

Columbia Cafe

columbia-cafe -kit168.com

Mô hình giấy Columbia Cafe thiết kế bởi Papermau.

Mã số: 11210Xem chi tiết

The Old Garage

the-old-garage -kit168.com

Mô hình giấy The Old Garage thiết kế bởi Papermau.

Mã số: 10895Xem chi tiết