Micro city

micro-city -kit168.com

Mô hình giấy Micro city thiết kế bởi Digitprop.

Mã số: 17083Xem chi tiết

German House

german-house -kit168.com

Mô hình giấy German House thiết kế bởi Editorial Roma.

Mã số: 16133Xem chi tiết

Christmas House Cubee

christmas-house-cubee -kit168.com

Mô hình giấy Christmas House Cubee thiết kế bởi CyberDrone.

Mã số: 15878Xem chi tiết

Rocca dei Boiardo

rocca-dei-boiardo -kit168.com

Mô hình giấy Rocca dei Boiardo.

Mã số: 15345Xem chi tiết

Wangen Town Hall

wangen-town-hall -kit168.com

Mô hình giấy Wangen Town Hall thiết kế bởi wediul.

Mã số: 15116Xem chi tiết

Seedy Town House

seedy-town-house -kit168.com

Mô hình giấy Seedy Town House thiết kế bởi Peter Fitspatrick.

Mã số: 14006Xem chi tiết

Villa Capra La Rotonda – Italia

villa-capra-la-rotonda-italia -kit168.com

Mô hình giấy Villa Capra La Rotonda - Italia thiết kế bởi Zuzana Ficalová.

Mã số: 13994Xem chi tiết

Brick Street Diorama

brick-street-diorama -kit168.com

Mô hình giấy Brick Street Diorama thiết kế bởi Papermau.

Mã số: 14005Xem chi tiết

Mini Haunted House

mini-haunted-house -kit168.com

Mô hình giấy Mini Haunted House thiết kế bởi Ravensblight.

Mã số: 13715Xem chi tiết

Food Tent – Natsu Matsuri (Japanese Summer Festival)

food-tent-natsu-matsuri-japanese-summer-festival -kit168.com

Mô hình giấy Food Tent - Natsu Matsuri (Japanese Summer Festival) thiết kế bởi Kirin.

Mã số: 13671Xem chi tiết