The Medieval Church

the-medieval-church -kit168.com

Mô hình giấy The Medieval Church thiết kế bởi Randy Farmer.

Tải về

Santa Maria de Manresa (La Seu) Church

santa-maria-de-manresa-la-seu-church -kit168.com

Mô hình giấy Santa Maria de Manresa (La Seu) Church thiết kế bởi Ignasi.

Tải về

Germany Cologne Cathedral

germany-cologne-cathedral -kit168.com

Mô hình giấy Germany Cologne Cathedral thiết kế bởi Canon.

Tải về

Russia Church of the Transfiguration – Russia

russia-church-of-the-transfiguration-russia -kit168.com

Mô hình giấy Russia Church of the Transfiguration - Russia thiết kế bởi Canon.

Tải về

Saint Basil’s Cathedral – Russia

saint-basils-cathedral-russia -kit168.com

Mô hình giấy Saint Basil’s Cathedral - Russia thiết kế bởi Canon.

Tải về

Basilica of Saint Peter – Vatican

basilica-of-saint-peter-vatican -kit168.com

Mô hình giấy Basilica of Saint Peter - Vatican thiết kế bởi Canon.

Tải về

ChristChurch Cathedral – New Zealand

christchurch-cathedral-new-zealand -kit168.com

Mô hình giấy ChristChurch Cathedral - New Zealand thiết kế bởi Canon.

Tải về

Sultan Ahmet Camii – Turkey

sultan-ahmet-camii-turkey -kit168.com

Mô hình giấy Sultan Ahmet Camii - Turkey thiết kế bởi Canon.

Tải về

Sagrada Familia – Spain

sagrada-familia-spain -kit168.com

Mô hình giấy Sagrada Familia - Spain thiết kế bởi Canon.

Tải về

Florence Cathedral – Italy

florence-cathedral-italy -kit168.com

Mô hình giấy Florence Cathedral - Italy thiết kế bởi Canon.

Tải về