Konan – Naruto

konan-naruto-kit168-com

Mô hình giấy Konan - Naruto thiết kế bởi ELJOEYDESIGNS.

Xem chi tiết

Akatsuki – Naruto

akatsuki-naruto-kit168-com

Mô hình giấy Akatsuki - Naruto thiết kế bởi Idea Papercraft.

Xem chi tiết

Tượng Hokage – Naruto

tuong-hokage-naruto

Mô hình giấy Tượng Hokage - Naruto thiết kế bởi Luis Paraqueimo.

Xem chi tiết

Băng đô Làng Lá – Naruto

bang-do-lang-la-naruto

Mô hình giấy Băng đô Làng Lá - Naruto thiết kế bởi Luisifer Chavez-Calderon.

Xem chi tiết

Pain Ngạ Quỷ Đạo (Gakido) – Naruto

pain-nga-quy-dao-gakido-naruto

Mô hình giấy Pain Ngạ Quỷ Đạo (Gakido) - Naruto thiết kế bởi rexxkentrix.

Xem chi tiết

Pain Địa Ngục Đạo (Jigokudo) – Naruto

pain-dia-nguc-dao-jigokudo-naruto

Mô hình giấy Pain Địa Ngục Đạo (Jigokudo) - Naruto thiết kế bởi rexxkentrix.

Xem chi tiết

Pain Nhân Gian Đạo (Ningendo) – Naruto

pain-nhan-gian-dao-ningendo-naruto

Mô hình giấy Pain Nhân Gian Đạo (Ningendo) - Naruto thiết kế bởi rexxkentrix.

Xem chi tiết

Pain Súc Sanh Đạo (Chikushodo) – Naruto

pain-suc-sanh-dao-chikushodo-naruto

Mô hình giấy Pain Súc Sanh Đạo (Chikushodo) - Naruto thiết kế bởi rexxkentrix.

Xem chi tiết

Pain Thiên Đạo (Tendo) – Naruto

pain-thien-dao-tendo-naruto

Mô hình giấy Pain Thiên Đạo (Tendo) - Naruto thiết kế bởi rexxkentrix.

Xem chi tiết

Hinata Hyuuga – Naruto

hinata-hyuuga-naruto

Mô hình giấy Hinata Hyuuga - Naruto thiết kế bởi Kevin Villa S.

Xem chi tiết