Tempura

tempura-kit168.com

Mô hình giấy Tempura thiết kế bởi Canon.

Mã số: 26257Xem chi tiết

Ramen

ramen-kit168.com

Mô hình giấy Ramen thiết kế bởi Canon.

Mã số: 26238Xem chi tiết

Obento-you

obento-you-kit168.com

Mô hình giấy Obento-you thiết kế bởi Paperm.

Mã số: 25489Xem chi tiết

Obento-wa

obento-wa-kit168.com

Mô hình giấy Obento-wa thiết kế bởi Paperm.

Mã số: 25486Xem chi tiết

Sushi Sea Urchin

sushi-sea-urchin-kit168.com

Mô hình giấy Sushi Sea Urchin thiết kế bởi Canon.

Mã số: 25006Xem chi tiết

Sushi Omelette

sushi-omelette-kit168.com

Mô hình giấy Sushi Omelette thiết kế bởi Canon.

Mã số: 24877Xem chi tiết

Sushi Nhật Bản

sushi-nhat-ban-kit168.com

Mô hình giấy Sushi Nhật Bản thiết kế bởi Canon.

Mã số: 24319Xem chi tiết

Roast Turkey

roast-turkey -kit168.com

Mô hình giấy Roast Turkey thiết kế bởi Atelier.

Mã số: 13587Xem chi tiết