IBM 5100 Portable Computer

ibm-5100-portable-computer -kit168.com

Mô hình giấy IBM 5100 Portable Computer thiết kế bởi Nanew Shonner.

Xem chi tiết

Pokedex

pokedex -kit168.com

Mô hình giấy Pokedex thiết kế bởi Brandon của PaperPokes.

Xem chi tiết