US NAVY Martin P5M-2 Marlin

us-navy-martin-p5m-2-marlin -kit168.com

Mô hình giấy US NAVY Martin P5M-2 Marlin thiết kế bởi Bruno VanHecke.

Mã số: 13803Xem chi tiết

Avro Canada CF-100 Canuck

avro-canada-cf-100-canuck

Mô hình giấy Avro Canada CF-100 Canuck thiết kế bởi Aaron Murphy.

Mã số: 13520Xem chi tiết

Starflyer Airbus A320

starflyer-airbus-a320 -kit168.com

Mô hình giấy Starflyer Airbus A320 thiết kế bởi Canon.

Mã số: 13402Xem chi tiết

SD Northrop Grumman E-2 Hawkeye

sd-northrop-grumman-e-2-hawkeye -kit168.com

Mô hình giấy SD Northrop Grumman E-2 Hawkeye thiết kế bởi TonTon.

Mã số: 13401Xem chi tiết

British Airways Boeing747-400

british-airways-boeing747-400 -kit168.com

Mô hình giấy British Airways Boeing747-400 thiết kế bởi Canon.

Mã số: 13404Xem chi tiết

Eucadian Warhawk – Warhawk

eucadian-warhawk-warhawk -kit168.com

Mô hình giấy Eucadian Warhawk - Warhawk thiết kế bởi Incognito Entertainment.

Mã số: 13121Xem chi tiết

WWII SD Messerschmitt Me 323 Gigant

wwii-sd-messerschmitt-me-323-gigant -kit168.com

Mô hình giấy WWII SD Messerschmitt Me 323 Gigant thiết kế bởi TonTon.

Mã số: 12559Xem chi tiết

North American T-28 – Orange

north-american-t-28-orange -kit168.com

Mô hình giấy North American T-28 - Orange thiết kế bởi Aaron Murphy.

Mã số: 11477Xem chi tiết

Helicopter

helicopter -kit168.com

Mô hình giấy Helicopter thiết kế bởi Canon.

Mã số: 11389Xem chi tiết

Space Shuttle Atlantis

space-shuttle-atlantis -kit168.com

Mô hình giấy Space Shuttle Atlantis thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 11366Xem chi tiết