Saab Draken – Dragonknights

saab-draken-dragonknights -kit168.com

Mô hình giấy Saab Draken - Dragonknights thiết kế bởi Hoxity.

Mã số: 17500Xem chi tiết

Trực thăng Apache AH-64D

truc-thang-apache-ah-64d -kit168.com

Mô hình giấy Trực thăng Apache AH-64D thiết kế bởi Papermodel.jp.

Mã số: 17509Xem chi tiết

Douglas F5D Skylancer

douglas-f5d-skylancer -kit168.com

Mô hình giấy Douglas F5D Skylancer thiết kế bởi Hoxity.

Mã số: 17482Xem chi tiết

ANA B787

ana-b787 -kit168.com

Mô hình giấy ANA B787 thiết kế bởi Ana.

Mã số: 17499Xem chi tiết

S-3A Viking

s-3a-viking -kit168.com

Mô hình giấy S-3A Viking.

Mã số: 17511Xem chi tiết

Saab Draken – Austrian Federal Air Force

saab-draken-austrian-federal-air-force -kit168.com

Mô hình giấy Saab Draken - Austrian Federal Air Force thiết kế bởi Hoxity.

Mã số: 17498Xem chi tiết

SD Blue Impulse Kawasaki T-4

sd-blue-impulse-kawasaki-t-4 -kit168.com

Mô hình giấy SD Blue Impulse Kawasaki T-4 thiết kế bởi Kizuna Avenue.

Mã số: 16976Xem chi tiết

Mockingbird

mockingbird

Mô hình giấy Mockingbird thiết kế bởi Cuguel.

Mã số: 16308Xem chi tiết

Cessna CR-3 – Valentine

cessna-cr-3-valentine -kit168.com

Mô hình giấy Cessna CR-3 - Valentine thiết kế bởi Gary Dare.

Mã số: 16425Xem chi tiết

Scarabeus Raceship – Astro Racers

scarabeus-raceship-astro-racers -kit168.com

Mô hình giấy Scarabeus Raceship - Astro Racers thiết kế bởi Jan Rakur.

Mã số: 16232Xem chi tiết