Colosseum Mini – Italy

colosseum-mini-italy-kit168.com

Mô hình giấy Colosseum Mini - Italy thiết kế bởi Canon.

Mã số: 24558Xem chi tiết

Duomo di Milano – Italy

duomo-di-milano-kit168.com

Mô hình giấy Duomo di Milano - Italy thiết kế bởi Canon.

Mã số: 24550Xem chi tiết

Rocca dei Boiardo

rocca-dei-boiardo -kit168.com

Mô hình giấy Rocca dei Boiardo.

Mã số: 15345Xem chi tiết

Piaggio P 180 Avanti – Italian Coast Guard

piagio-p-180-avanti-italian-coast-guard -kit168.com

Mô hình giấy Piaggio P 180 Avanti - Italian Coast Guard thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 15047Xem chi tiết

Leaning Tower of Pisa Diorama

leaning-tower-of-pisa-diorama -kit168.com

Mô hình giấy Leaning Tower of Pisa Diorama thiết kế bởi Microsoft Japan.

Mã số: 14102Xem chi tiết

Villa Capra La Rotonda – Italia

villa-capra-la-rotonda-italia -kit168.com

Mô hình giấy Villa Capra La Rotonda - Italia thiết kế bởi Zuzana Ficalová.

Mã số: 13994Xem chi tiết

Basilica of Saint Peter – Vatican

basilica-of-saint-peter-vatican -kit168.com

Mô hình giấy Basilica of Saint Peter - Vatican thiết kế bởi Canon.

Mã số: 10946Xem chi tiết

Florence Cathedral – Italy

florence-cathedral-italy -kit168.com

Mô hình giấy Florence Cathedral - Italy thiết kế bởi Canon.

Mã số: 9506Xem chi tiết

Leaning Tower of Pisa – Italy

leaning-tower-of-pisa-italy -kit168.com

Mô hình giấy Leaning Tower of Pisa - Italy thiết kế bởi Canon.

Mã số: 8247Xem chi tiết

Colosseum – Italy

colosseum-italy -kit168.com

Mô hình giấy Colosseum - Italy thiết kế bởi Canon.

Mã số: 7747Xem chi tiết