Zombie Bust – The Walking Dead

zombie-bust-the-walking-dead -kit168.com

Mô hình giấy Zombie Bust - The Walking Dead thiết kế bởi Juke.

Mã số: 11857Xem chi tiết

The Phantom Semi

the-phantom-semi -kit168.com

Mô hình giấy The Phantom Semi thiết kế bởi Ravensblight.

Mã số: 11101Xem chi tiết

Cute Chinese Vampire – Cương Thi

cute-chinese-vampire-cuong-thi -kit168.com

Mô hình giấy Cute Chinese Vampire - Cương Thi thiết kế bởi Bamboogila.

Mã số: 6943Xem chi tiết

Pokemon Mega Gengar

pokemon-mega-gengar -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Mega Gengar thiết kế bởi Javierini của Jav-papercraft.

Mã số: 6862Xem chi tiết

Fireplace Spooks

fireplace-spooks -kit168.com

Mô hình giấy Fireplace Spooks thiết kế bởi Chemical9.

Mã số: 6857Xem chi tiết

Gripsou Clown!

gripsou-clown -kit168.com

Mô hình giấy Gripsou Clown! thiết kế bởi Tougui.

Mã số: 6853Xem chi tiết

The Ghoul

the-ghoul -kit168.com

Mô hình giấy The Ghoul thiết kế bởi Rainey Doodles.

Mã số: 6851Xem chi tiết

Halloween – Skeleton

halloween-skeleton -kit168.com

Mô hình giấy Halloween - Skeleton thiết kế bởi Digitprop.

Mã số: 6806Xem chi tiết

Pumpkin Treat Box

pumpkin-treat-box -kit168.com

Mô hình giấy Pumpkin Treat Box thiết kế bởi Mypapercrane.

Mã số: 6797Xem chi tiết

The Haunted Carousel

the-haunted-carousel -kit168

Mô hình giấy The Haunted Carousel thiết kế bởi Ravens Blight.

Mã số: 6788Xem chi tiết