Mini Haunted House

mini-haunted-house -kit168.com

Mô hình giấy Mini Haunted House thiết kế bởi Ravensblight.

Xem chi tiết

Brain Hemisphere Hat

brain-hemisphere-hat -kit168.com

Mô hình giấy Brain Hemisphere Hat thiết kế bởi Ellen Mchenry.

Xem chi tiết

Zombie Bust – The Walking Dead

zombie-bust-the-walking-dead -kit168.com

Mô hình giấy Zombie Bust - The Walking Dead thiết kế bởi Juke.

Xem chi tiết

The Phantom Semi

the-phantom-semi -kit168.com

Mô hình giấy The Phantom Semi thiết kế bởi Ravensblight.

Xem chi tiết

Cute Chinese Vampire – Cương Thi

cute-chinese-vampire-cuong-thi -kit168.com

Mô hình giấy Cute Chinese Vampire - Cương Thi thiết kế bởi Bamboogila.

Xem chi tiết

Pokemon Mega Gengar

pokemon-mega-gengar -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Mega Gengar thiết kế bởi Javierini của Jav-papercraft.

Xem chi tiết

Fireplace Spooks

fireplace-spooks -kit168.com

Mô hình giấy Fireplace Spooks thiết kế bởi Chemical9.

Xem chi tiết

Gripsou Clown!

gripsou-clown -kit168.com

Mô hình giấy Gripsou Clown! thiết kế bởi Tougui.

Xem chi tiết

The Ghoul

the-ghoul -kit168.com

Mô hình giấy The Ghoul thiết kế bởi Rainey Doodles.

Xem chi tiết

Halloween – Skeleton

halloween-skeleton -kit168.com

Mô hình giấy Halloween - Skeleton thiết kế bởi Digitprop.

Xem chi tiết