SD RX-78-2 Gundam

sd-rx-78-2-gundam-kit168-com

Mô hình giấy SD RX-78-2 Gundam thiết kế bởi Turbolabo.

Xem chi tiết

Detailed SD RX-78-2 Gundam

detailed-sd-rx-78-2-gundam-kit168-com

Mô hình giấy Detailed SD RX-78-2 Gundam thiết kế bởi Yenc.

Xem chi tiết

RX-0 Unicorn Gundam – Size X5

rx-0-unicom-gundam-size-x5-kit168-com

Mô hình giấy RX-0 Unicorn Gundam - Size X5 thiết kế bởi Julius Perdana.

Xem chi tiết

Chibi Divination Gundam

chibi-divination-gundam -kit168.com

Mô hình giấy Chibi Divination Gundam thiết kế bởi edkeung1.

Xem chi tiết

MSA-0011 [Ext] Ex-S Gundam Head

msa-0011-ext-ex-s-gundam-head -kit168.com

Mô hình giấy MSA-0011 [Ext] Ex-S Gundam Head.

Xem chi tiết

MSZ 006 Gray Wolf Gundam

msz-006-gray-wolf-gundam -kit168.com

Mô hình giấy MSZ 006 Gray Wolf Gundam thiết kế bởi Rarra.

Xem chi tiết

NZ-666 Kshatriya Quad-Wing

nz-666-kshatriya-quad-wing -kit168.com

Mô hình giấy NZ-666 Kshatriya Quad-Wing thiết kế bởi Rarra.

Xem chi tiết

SD MSZ-006 Zeta Gundam ver 2

sd-msz-006-zeta-gundam-ver-2 -kit168.com

Mô hình giấy SD MSZ-006 Zeta Gundam ver 2 thiết kế bởi Tubolabo.

Xem chi tiết

SD RX-78NT-1 Gundam Alex ver 2

sd-rx-78nt-1-gundam-alex-ver-2 -kit168.com

Mô hình giấy SD RX-78NT-1 Gundam Alex ver 2.

Xem chi tiết

MSA-003 Nemo Gundam

msa-003-nemo-gundam -kit168.com

Mô hình giấy MSA-003 Nemo Gundam thiết kế bởi Denes54.

Xem chi tiết