Vendo V81 – Coke Machine

vendo-v81-coke-machine -kit168.com

Mô hình giấy Vendo V81 - Coke Machine thiết kế bởi Paperdiorama.

Mã số: 6825Xem chi tiết

Tomb Raider III Thames Wharf

tomb-raider-iii-thames-wharf -kit168.com

Mô hình giấy Tomb Raider III Thames Wharf thiết kế bởi Ninjatoes.

Mã số: 6807Xem chi tiết

Chariot – Black Rock Shooter

chariot-black-rock-shooter -kit168.com

Mô hình giấy Mini Chariot - Black Rock Shooter thiết kế bởi goncalo-neto.

Mã số: 6373Xem chi tiết

Panko – Schoolgirl

panko-schoolgirl -kit168.com

Mô hình giấy Panko - Schoolgirl thiết kế bởi fumi-A.

Mã số: 5899Xem chi tiết

Robot Princess

robot-princess -kit168.com

Mô hình giấy Robot Princess được thiết kế bởi Spoonful.

Mã số: 5748Xem chi tiết

Chibi Krillin & Android 18

chibi-krillin-android-18 -kit168.com

Mô hình giấy Chibi Krillin & Android 18 được thiết kế bởi Juke.

Mã số: 5715Xem chi tiết

Sakura – ComicBreak

sakura-comicbreak -kit168.com

Mô hình giấy Sakura - ComicBreak được thiết kế bởi S.V.

Mã số: 5709Xem chi tiết

Magical Girl – Nagisa Momoe

magical-girl-nagisa-momoe -kit168.com

Mô hình giấy Magical Girl - Nagisa Momoe được thiết kế bởi Kujiracraft.

Mã số: 5677Xem chi tiết