Baymax Container – Big Hero 6

baymax-container-big-hero-6 -kit168.com

Mô hình giấy Baymax Container - Big Hero 6 thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 9121Xem chi tiết

Tow Mater – Cars

tow-mater-cars -kit168.com

Mô hình giấy Tow Mater - Cars thiết kế bởi Wong Hidayat.

Mã số: 8819Xem chi tiết

Baymax Robot – Big Hero 6

baymax-robot-big-hero-6 -kit168.com

Mô hình giấy Baymax Robot - Big Hero 6 thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 8772Xem chi tiết

Super Hero Baymax – Big Hero 6

super-hero-baymax-big-hero-6 -kit168.com

Mô hình giấy Super Hero Baymax - Big Hero 6 thiết kế bởi Necrosster.

Mã số: 8656Xem chi tiết

Baymax Cubeecraft – Big Hero 6

baymax-cubeecraft-big-hero-6 -kit168.com

Mô hình giấy Baymax Cubeecraft - Big Hero 6 thiết kế bởi Skgaleana.

Mã số: 8058Xem chi tiết

Eve – Wall E

eve-wall-e -kit168.com

Mô hình giấy Eve - Wall E thiết kế bởi Paper-Replika.

Mã số: 6994Xem chi tiết

Wall-E

wall-e -kit168.com

Mô hình giấy Wall-E thiết kế bởi Paper-Replika.

Mã số: 6776Xem chi tiết

Hawaiian Buzz Lightyear

hawaiian-buzz-lightyear -kit168.com

Mô hình giấy Hawaiian Buzz Lightyear thiết kế bởi Disney.

Mã số: 6773Xem chi tiết

Mini Maleficent

mini-maleficent -kit168.com

Mô hình giấy Mini Maleficent thiết kế bởi Gus Santome.

Mã số: 5976Xem chi tiết

Maleficent

maleficent -kit168.com

Mô hình giấy Maleficent thiết kế bởi Desktop Gremlins.

Mã số: 5973Xem chi tiết