Bigbang G-Dragon Pinocchio Drummer

bigbang-GDragon-Pinocchio-drummer -kit168.com

Mô hình giấy Bigbang G-Dragon Pinocchio Drummer được thiết kế bởi Bbpapermodel.

Mã số: 5645Xem chi tiết

BIGBANG Official Team Costume

bigbang-official-team-costume -kit168.com

Mô hình giấy BIGBANG Official Team Costume được thiết kế bởi Bbpapermodel.

Mã số: 5637Xem chi tiết

Daesung Solo Album – D’scover

daesung-solo-album-dscover -kit168.com

Mô hình giấy Daesung Solo Album được thiết kế bởi Bbpapermodel.

Mã số: 5633Xem chi tiết

Horse (Ngựa)

horse -kit168.com

Mô hình giấy Horse (Ngựa) được thiết kế bởi Canon.

Mã số: 5629Xem chi tiết

5cm Gundam V4

5cm-gundam-v4 -kit168.com

Mô hình giấy 5cm Gundam V4 được thiết kế bởi wxypaper.

Mã số: 5606Xem chi tiết

Bruno Amazing!

bruno-amazing

Mô hình giấy Bruno Amazing! được thiết kế bởi Nick Knite.

Mã số: 5547Xem chi tiết

Tails the Fox

Tails-the-Fox -kit168.com

Mô hình giấy Tails the Fox được thiết kế bởi Destro2k.

Mã số: 5538Xem chi tiết

Super Mushroom

Super-Mushroom -kit168.com

Mô hình giấy Super Mushroom được thiết kế bởi SebCroc.

Mã số: 5532Xem chi tiết