Chibi Superman

chibi-superman -kit168.com

Mô hình giấy Chibi Superman thiết kế bởi Mookeep.

Mã số: 6113Xem chi tiết

Mini Halloween Cute

mini-halloween-cute -kit168.com

Mô hình giấy Mini Halloween Cute thiết kế bởi Gus Santome.

Mã số: 6035Xem chi tiết

Cute Godzilla

cute-godzilla -kit168.com

Mô hình giấy Cute Godzilla Online thiết kế bởi Tonchat Jaizue.

Mã số: 6018Xem chi tiết

Kroenen – Hellboy

kuroenen-hellboy -kit168.com

Mô hình giấy Kroenen - Hellboy Online thiết kế bởi LAZY LIFE.

Mã số: 6015Xem chi tiết

Mini Maleficent

mini-maleficent -kit168.com

Mô hình giấy Mini Maleficent thiết kế bởi Gus Santome.

Mã số: 5976Xem chi tiết

Maleficent

maleficent -kit168.com

Mô hình giấy Maleficent thiết kế bởi Desktop Gremlins.

Mã số: 5973Xem chi tiết

Captain America (Winter Soldier Version)

captain-america-winter-soldier-version -kit168.com

Mô hình giấy Captain America (Winter Soldier Version) thiết kế bởi Cubeecraft.

Mã số: 5909Xem chi tiết

General Zod (Man of Steel Ver)

general-zod-man-of-steel-version -kit168.com

Mô hình giấy General Zod (Man of Steel Ver) thiết kế bởi Cubeecraft.

Mã số: 5908Xem chi tiết

Chibi Broly

chibi-broly -kit168.com

Mô hình giấy Chibi Broly thiết kế bởi Juke.

Mã số: 5803Xem chi tiết

Chibi Frieza

chibi-frieza -kit168.com

Mô hình giấy Chibi Frieza được thiết kế bởi Juke.

Mã số: 5783Xem chi tiết