Barbarian – Clash of Clans

barbarian-clash-of-clans -kit168.com

Mô hình giấy Barbarian - Clash of Clans thiết kế bởi Julius Perdana.

Tải về

Peashooter & Repeater – Plants vs Zombies

peashooter-repeater-plants-vs-zombies -kit168.com

Mô hình giấy Peashooter & Repeater - Plants vs Zombies thiết kế bởi Mayainpaper.

Tải về

Swampy’s Bathtub

swampys-bathtub -kit168.com

Mô hình giấy Swampy's Bathtub thiết kế bởi Hobikitkertas.

Tải về

Đường Tăng – Android Robot

duong-tang-android-robot -kit168.com

Mô hình giấy Đường Tăng - Android Robot thiết kế bởi Ajuan.

Tải về

Cut the Rope

cut-the-rope -kit168.com

Mô hình giấy Cut the Rope thiết kế bởi Desktop Gremlins.

Tải về

Pudding Monsters

pudding-monsters -kit168.com

Mô hình giấy Pudding Monsters thiết kế bởi Desktop Gremlins.

Tải về

Flappy Bird

flappy-bird -kit168.com

Mô hình giấy Flappy Bird thiết kế bởi Paper-Replika.

Tải về

Android

android -kit168.com

Mô hình giấy Android đến từ mypapercraft.

Tải về