Barbarian – Clash of Clans

barbarian-clash-of-clans -kit168.com

Mô hình giấy Barbarian - Clash of Clans thiết kế bởi Julius Perdana.

Xem chi tiết

Peashooter & Repeater – Plants vs Zombies

peashooter-repeater-plants-vs-zombies -kit168.com

Mô hình giấy Peashooter & Repeater - Plants vs Zombies thiết kế bởi Mayainpaper.

Xem chi tiết

Swampy’s Bathtub

swampys-bathtub -kit168.com

Mô hình giấy Swampy's Bathtub thiết kế bởi Hobikitkertas.

Xem chi tiết

Đường Tăng – Android Robot

duong-tang-android-robot -kit168.com

Mô hình giấy Đường Tăng - Android Robot thiết kế bởi Ajuan.

Xem chi tiết

Cut the Rope

cut-the-rope -kit168.com

Mô hình giấy Cut the Rope thiết kế bởi Desktop Gremlins.

Xem chi tiết

Pudding Monsters

pudding-monsters -kit168.com

Mô hình giấy Pudding Monsters thiết kế bởi Desktop Gremlins.

Xem chi tiết

Flappy Bird

flappy-bird -kit168.com

Mô hình giấy Flappy Bird thiết kế bởi Paper-Replika.

Xem chi tiết

Om Nom (Cut the Rope)

om-nom-cut-the-rope -kit168.com

Mô hình giấy Om Nom (Cut the Rope) thiết kế bởi Tos-Craft.

Xem chi tiết

Android

android -kit168.com

Mô hình giấy Android đến từ mypapercraft.

Xem chi tiết

BO – TowerMadness 2

bo-towermadness-2 -kit168.com

Mô hình giấy BO - TowerMadness 2 thiết kế bởi Paper Foldable.

Xem chi tiết