Thẻ từ khóa

Carl Fredricksen – UP

carl-fredricksen-up-kit168-com

Mô hình giấy Carl Fredricksen - UP thiết kế bởi Disney.

Tải về

Senet – Ancient Egypt Game

senet-ancient-egypt-game-kit168-com

Mô hình giấy Senet - Ancient Egypt Game thiết kế bởi Julius Perdana.

Tải về

Digimon Gatomon

digimon-gatomon

Mô hình giấy Digimon Gatomon thiết kế bởi PapercraftKing.

Tải về

Nanoneko by Toxic

nanoneko-by-toxic-kit168-com

Mô hình giấy Nanoneko by Toxic thiết kế bởi Toxic.

Tải về

Matsuyama Castle – Japan

matsuyama-castle-japan-kit168-com

Mô hình giấy Matsuyama Castle - Japan thiết kế bởi Canon.

Tải về

German U-Boat type VII C

german-u-boat-type-vii-c-kit168-com

Mô hình giấy German U-Boat type VII C thiết kế bởi udonfactory.

Tải về

Quan Vân Trường (Quan Công) – Tam Quốc Diễn Nghĩa

quan-van-truong-quan-cong-tam-quoc-dien-nghia

Mô hình giấy Quan Vân Trường (Quan Công) - Tam Quốc Diễn Nghĩa thiết kế bởi zoujie03.

Tải về

Gremlins de Sercho

gremlins-de-sercho-kit168-com

Mô hình giấy Gremlins de Sercho thiết kế bởi paper-toy.

Tải về

Lifeguard Cute

lifeguard-cute-kit168-com

Mô hình giấy Lifeguard Cute thiết kế bởi paperboxworld.

Tải về