Thẻ từ khóa

Sailship – Sagres 2

sailship-sagres-2 -kit168.com

Mô hình giấy Sailship - Sagres 2 thiết kế bởi Canon.

Mã số: 5853Xem chi tiết

Temple of the Inscriptions – Mexico

temple-of-the-inscriptions-mexico -kit168.com

Mô hình giấy Temple of the Inscriptions - Mexico thiết kế bởi Canon.

Mã số: 5846Xem chi tiết

Neuschwanstein Castle – Germany

neuschwanstein-castle-germany -kit168.com

Mô hình giấy Neuschwanstein Castle - Germany thiết kế bởi Canon.

Mã số: 5845Xem chi tiết

Eiffel Tower – France

Eiffel-tower-france -kit168.com

Mô hình giấy Eiffel Tower - France thiết kế bởi Canon.

Mã số: 5844Xem chi tiết

Yamaha YZR M1

yamaha-yzr-m1 -kit168.com

Mô hình giấy Yamaha YZR M1 thiết kế bởi Yamaha-motor.

Mã số: 5835Xem chi tiết

Lion Dance (Múa Lân)

lion-dance -kit168.com

Mô hình giấy Lion Dance (Múa Lân) thiết kế bởi Canon.

Mã số: 5836Xem chi tiết

Chinese Dragon (Rồng Trung Quốc)

chinese-dragon -kit168.com

Mô hình giấy Chinese Dragon (Rồng Trung Quốc) thiết kế bởi Canon.

Mã số: 5837Xem chi tiết

Sea Lion Hat

sea-lion-hat -kit168.com

Mô hình giấy Sea Lion Hat thiết kế bởi KeiCraft của Epson Aqua Stadium Japan.

Mã số: 5826Xem chi tiết

New Charles Xavier School

new-charles-xavier-school -kit168.com

Mô hình giấy New Charles Xavier School (Emma Frost, Cyclops, Magneto, Magik) thiết kế bởi Gustavo Santome của Minipapercraft.

Mã số: 5827Xem chi tiết