Bush Dog

bush-dog -kit168.com

Mô hình giấy Bush Dog thiết kế bởi Yamaha Motor.

Mã số: 6248Xem chi tiết

Turtle Turtle

turtle-turtle -kit168.com

Mô hình giấy Turtle Turtle thiết kế bởi BEASTORY.

Mã số: 6231Xem chi tiết

Mimi – Canimals

mimi-canimals -kit168

Mô hình giấy Mimi - Canimals thiết kế bởi Cuteiskawaii.

Mã số: 6180Xem chi tiết

Oz – Canimals

oz-canimals -kit168

Mô hình giấy Oz - Canimals thiết kế bởi Cuteiskawaii.

Mã số: 6177Xem chi tiết

Ato – Canimals

ato-canimals -kit168

Mô hình giấy Ato - Canimals thiết kế bởi Cuteiskawaii.

Mã số: 6174Xem chi tiết

Rubber Duck

rubber-duck -kit168.com

Mô hình giấy Rubber Duck thiết kế bởi Paper-Replika.

Mã số: 6155Xem chi tiết

Guinea Pig

guinea-pig -kit168.com

Mô hình giấy Guinea Pig thiết kế bởi Paper-Replika.

Mã số: 6141Xem chi tiết

Flugdrachen Dragon

flugdrache-dragon -kit168.com

Mô hình giấy Flugdrachen Dragon thiết kế bởi Przemyslaw Tabemacki.

Mã số: 6121Xem chi tiết

The Raven

the-raven -kit168

Mô hình giấy The Raven thiết kế bởi Ravens Blight.

Mã số: 6104Xem chi tiết

Maneki Neko – Grumpy Cat

maneki-neko-grumpy-cat -kit168.com

Mô hình giấy Maneki Neko - Grumpy Cat Online thiết kế bởi Digitprop.

Mã số: 6021Xem chi tiết