Chinese Dragon (Rồng Trung Quốc)

chinese-dragon -kit168.com

Mô hình giấy Chinese Dragon (Rồng Trung Quốc) thiết kế bởi Canon.

Mã số: 5837Xem chi tiết

Sea Lion Hat

sea-lion-hat -kit168.com

Mô hình giấy Sea Lion Hat thiết kế bởi KeiCraft của Epson Aqua Stadium Japan.

Mã số: 5826Xem chi tiết

2 Dino

2-dino -kit168.com

Mô hình giấy 2 Dino được thiết kế bởi Gakken Education.

Mã số: 5685Xem chi tiết

3 Beetles and a Butterfly

3-beetles-and-a-butterfly -kit168.com

Mô hình giấy 3 Beetles and a Butterfly được thiết kế bởi Gakken Education.

Mã số: 5682Xem chi tiết

Horse (Ngựa)

horse -kit168.com

Mô hình giấy Horse (Ngựa) được thiết kế bởi Canon.

Mã số: 5629Xem chi tiết

Bruno Amazing!

bruno-amazing

Mô hình giấy Bruno Amazing! được thiết kế bởi Nick Knite.

Mã số: 5547Xem chi tiết

Tails the Fox

Tails-the-Fox -kit168.com

Mô hình giấy Tails the Fox được thiết kế bởi Destro2k.

Mã số: 5538Xem chi tiết