Orion Spacecraft

orion-spacecraft -kit168.com

Mô hình giấy Orion Spacecraft thiết kế bởi Nasa.

Mã số: 7021Xem chi tiết

NASA Mars Rover Curiosity

nasa-mars-rover-curiosity -kit168.com

Mô hình giấy NASA Mars Rover Curiosity thiết kế bởi Paper-Replika.

Mã số: 7004Xem chi tiết

Mini Teddy Bear (Trumpet)

mini-teddy-bear-trumpet -kit168.com

Mô hình giấy Mini Teddy Bear (Trumpet) thiết kế bởi Canon.

Mã số: 6987Xem chi tiết

Asimo Robot – Honda Robotics

asimo-robot-honda-robotics -kit168.com

Mô hình giấy Asimo Robot - Honda Robotics thiết kế bởi Honda.

Mã số: 6978Xem chi tiết

Neo Rest

neo-rest -kit168.com

Mô hình giấy Neo Rest thiết kế bởi Toto.

Mã số: 6977Xem chi tiết

Skateboarder Cookie

skateboarder-cookie -kit168.com

Mô hình giấy Skateboarder Cookie thiết kế bởi Rainman.

Mã số: 6966Xem chi tiết

Axioo for Education

axioo-for-education -kit168.com

Mô hình giấy Axioo for Education thiết kế bởi Paper-Replika.

Mã số: 6958Xem chi tiết

Gripsou Clown!

gripsou-clown -kit168.com

Mô hình giấy Gripsou Clown! thiết kế bởi Tougui.

Mã số: 6853Xem chi tiết

Vendo V81 – Coke Machine

vendo-v81-coke-machine -kit168.com

Mô hình giấy Vendo V81 - Coke Machine thiết kế bởi Paperdiorama.

Mã số: 6825Xem chi tiết

BloxyMark X Spy

bloxymark-x-spy -kit168

Mô hình giấy BloxyMark X Spy thiết kế bởi Salazad.

Mã số: 6784Xem chi tiết