5cm Gundam V4

5cm-gundam-v4 -kit168.com

Mô hình giấy 5cm Gundam V4 được thiết kế bởi wxypaper.

Mã số: 5606Xem chi tiết

Super Deformed Juggernaut (Marvel)

super-deformed-juggernaut -kit168.com

Mô hình giấy Super Deformed Juggernaut (Marvel) được thiết kế bởi Bamboogila.

Mã số: 5602Xem chi tiết

Pokemon Landorus (Incarnate Forme)

pokemon-landorus -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Landorus (Incarnate Forme) được thiết kế bởi Brandon của Paperpokes.

Mã số: 5599Xem chi tiết

Red Savarin

red-savarin -kit168.com

Mô hình giấy Red Savarin được thiết kế bởi Katzenfaust.

Mã số: 5582Xem chi tiết

Pokemon Thundurus (Incarnate Forme)

pokemon-thundurus -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Thundurus (Incarnate Forme) được thiết kế bởi Brandon của Paperpokes.

Mã số: 5574Xem chi tiết

Pokemon Tornadus (Incarnate Forme)

pokemon-tornadus -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Tornadus (Incarnate Forme) được thiết kế bởi Brandon của Paperpokes.

Mã số: 5573Xem chi tiết

Schleiman Tank

schleiman-tank -kit168.com

Mô hình giấy Schleiman Tank thiết kế bởi Punjpuniman100.

Mã số: 5558Xem chi tiết

Bruno Amazing!

bruno-amazing

Mô hình giấy Bruno Amazing! được thiết kế bởi Nick Knite.

Mã số: 5547Xem chi tiết

Tails the Fox

Tails-the-Fox -kit168.com

Mô hình giấy Tails the Fox được thiết kế bởi Destro2k.

Mã số: 5538Xem chi tiết

Super Mushroom

Super-Mushroom -kit168.com

Mô hình giấy Super Mushroom được thiết kế bởi SebCroc.

Mã số: 5532Xem chi tiết